Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Záchrana mokřadů v Beskydech

Močály jsou v ohrožení. Celosvětově. Přitom se jedná o jedno z nejdynamičtěji se vyvíjejících společenstev s obrovskou druhovou pestrostí. Kvůli obtížnému obhospodařování však stojí stranou zájmu a jediné využití takových ploch nastává v případě, že se je v minulosti podařilo odvodnit. Poslední suché roky však ukazují, že se jedná o plochy velmi hodnotné, a to nejen z ochranářského hlediska, ale právě pro svoji schopnost zadržovat vodu v krajině a tu následně pozvolna uvolňovat.

Cíle projektu

Smyslem projektu je poskytnout vybraným cenným mokřadům jednorázový obnovný zásah, který odvrátí jejich zánik a současně zajistí jejich následnou dlouhodobou existenci bez nutnosti pravidelné péče. Rozsah zásahů bude konzultován s odborníky, kteří nejprve provedou průzkum dané lokality. Během realizace projektu bude prostřednictvím webových stránek i sociální sítě informována veřejnost.

Lokalizace

CHKO Beskydy – povodí řeky Morávky a Ostravice.

Období realizace projektu:

Listopad 2017 – říjen 2018

Aktivity

  • Mapování – bude vyhledáno min. 15 mokřadů v povodí Morávky nebo Ostravice.
  • Péče – budou vybrány alespoň 2 mokřady pro provedení záchranného managementu (počet se bude odvíjet dle jejich aktuálního stavu a velikosti), preference mokřadů se vzácnými druhy.
  • Průzkumy – budou provedeny alespoň 2 odborné průzkumy na mokřadech vybraných pro realizaci managementu (botanika, bryologie nebo entomologie).
  • Informování – podstránky projektu a aktuality o projektu na webových stránkách a facebookovém profilu organizace.

 

Financování

Celkové náklady projektu: 157 520,- Kč

Výše grantu z Nadačního fondu Hyundai: 150 000,- Kč

 

Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.