Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Voda v krajině Beskyd

Vodní prvky v krajině mají mnoho různých podob. Mohou to být studánky, prameniště, vodní toky nebo např. i rašeliniště, mokřady a podmáčené louky. Vždy však tato vodou ovlivněná místa doprovází výskyt většího množství dalších druhů rostlin i živočichů, často vzácných.

V některých případech – přirozeným vývojem, častěji však v důsledku absence hospodaření, se na mnohých místech druhová pestrost postupně vytrácí. Jiná stanoviště jsou naopak přímo ohrožená šířením invazních rostlin. Voda v krajině má nezastupitelnou roli, ale mnoho lidí nemá dostatek informací o místech, která se nacházejí někde mezi suchozemským a vodním prostředím, o jejich unikátnosti a významu pro člověka i své okolí.

Cíle projektu

Budou provedeny konkrétní zásahy na různých stanovištích ovlivněných vodou, do kterých se bude moci zapojit i veřejnost. Bude tak propojená praktická ochrana s teoretickým výkladem. O vodě v krajině budou připraveny také prezentace pro několik ZŠ v Moravskoslezském kraji a také terénní exkurze. Děti tak získají více informací a jinou formou, než by bylo možné v rámci běžné výuky. Po celou dobu trvání projektu bude veřejnost průběžně informována prostřednictvím internetových stránek i tematicky zaměřeného zpravodaje Beskydy.

Lokalizace projektu

CHKO Beskydy a blízké okolí

Období realizace

září 2015 – srpen 2016

Aktivity projektu

  • obnova tůní
  • likvidace invazní rostliny křídlatky
  • výřezy, kosení a úklid zanikajících podmáčených lokalit
  • biologické průzkumy
  • prezentace nebo terénní exkurze pro ZŠ v Moravskoslezském kraji
  • informovanost veřejnosti – webové stránky, zpravodaj Beskydy

Financování

Celkový rozpočet projektu: 280 000,- Kč

Výše grantu z Nadačního fondu Hyundai: 155 000,- Kč

Výše příspěvku společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. – pivovar Radegast: 125 000,- Kč

 

Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.


Koordinátor projektu:

Fotogalerie

Aktualita

Vyšel nový Zpravodaj Den vody oslaven bagrováním

Pozvánka

Rodiče a děti pečují o Jurášku

Zpravodaj CHKO Beskydy