Přesun na obsah
 • English
 • Deutsch

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

Od začátku roku 2007 byl realizován v rámci programu Evropské unie LIFE III – Nature čtyřletý projekt „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky, biologicky a geomorfologicky cenného území, které je ohroženo invazním druhem rostliny- křídlatkou (Reynoutria spp.).

Cíl projektu vyplývá z Evropské strategie řešení invazních druhů. Naplnění hlavního cíle projektu se odehrává ve čtyřech oblastech:

 • Vypracování efektivní metodologie potlačování invazních druhů a následné revitalizace postižených stanovišť
 • Potlačení invazní křídlatky (Reynoutria spp.) v evropsky významné lokalitě Niva Morávky jakožto nezbytného předpokladu záchrany a obnovení biodiverzity v tomto území
 • Vytvoření efektivního přenositelného modelu spolupráce zainteresovaný subjektů při řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí na regionální úrovni
 • Šíření výsledků projektu a poskytování dalších informací o soustavě NATURA 2000 a ochraně životního prostředí obecně, a to na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni
Období realizace 

2007 – 2010

Spolupráce na projektu

Příjemcem grantu byl Moravskoslezský kraj. Na jeho realizaci se podílejí partneři projektu: ČSOP Salamandr, Lesy České republiky, s. p., Povodí Odry, státní podnik, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (středisko Ostrava a Správa CHKO Beskydy) a Plzeňský Prazdroj, a. s.

Průběh projektu 2007 – 2010

 • Chemická likvidace křídlatek

V roce 2007 bylo herbicidem ošetřeno 126 ha křídlatek v projektovém území (z toho 2,5 ha injektáží), přičemž bylo spotřebováno 1 500 litrů Roundupu Biaktiv.

V roce 2008 bylo herbicidem ošetřeno 260 ha křídlatek v projektovém území (z toho 17 ha injektáží), přičemž bylo spotřebováno 3 100 litrů Roundupu Biaktiv.

V roce 2009 bylo zkontrolováno a v případě výskytu křídlatky herbicidem ošetřeno 490 ha projektového území (z toho 6,6 ha injektáží), přičemž bylo spotřebováno 3 180 litrů Roundupu Biaktiv.

V roce 2010 bylo zkontrolováno a v případě výskytu křídlatky herbicidem ošetřeno 430 ha projektového území (z toho 3,5 ha injektáží), přičemž bylo spotřebováno 3 020 litrů Roundupu Biaktiv.

 • Mechanická likvidace netýkavky žláznaté

V roce 2009 došlo po schválení Evropské komise k rozšíření projektu o likvidaci netýkavky žláznaté, která začala masivně obsazovat štěrkové náplavy uvolněné po křídlatkách.

V létě 2009 byla likvidace prováděna kosením a vytrháváním na celkové ploše 70 ha.

V létě 2010 byla netýkavka žláznatá kosena na ploše 116 ha.

 • Revitalizace stanovišť

Výsevy:

V roce 2007 byl proveden výsev trávobylinné směsi v listopadu. Na 1,2 hektarech bylo vyseto 9 druhů trav a 3 druhy bylin.

V roce 2008 byl proveden výsev trávobylinné směsi v říjnu na 5,6 hektarech. Bylo vyseto 9 druhů trav a 9 druhů bylin.

V roce 2009 byl proveden výsev trávobylinné směsi v říjnu na ploše 25 hektarů. Bylo vyseto 8 druhů trav a 22 druhů bylin.

V roce 2010 byl proveden výsev trávobylinné směsi v listopadu na ploše 25 hektarů. Bylo vyseto 8 druhů trav a 18 druhů bylin.

Dosadby původních keřů a stromů:

V roce 2008 bylo vysazeno 500 ks vrbových holí, mimo to Lesy ČR vysadily nad rámec projektu 5 000 ks sazenic lesních dřevin.

V roce 2009 bylo vysazeno 500 ks vrbových holí, 780 ks sazenic topolu černého, 200 ks sazenic svídy krvavé, 200 ks sazenic brslenu evropského a 600 ks sazenic střemchy obecné.

V roce 2010 bylo vysazeno 400 ks vrbových holí, 100 ks sazenic svídy krvavé a brslenu evropského, 300 sazenic stromů (lípa srdčitá, javor klen, olše lepkavá, dub zimní, jasan ztepilý) a 2 740 sazenic keřů (ptačí zob, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropský, trnka obecná a vrby).

 • Ostatní aktivity

V rámci monitoringu životního prostředí byly během roku pravidelně odebírány vzorky vody a půdy. Laboratorní rozbory nezaznamenaly žádnou zvýšenou zátěž.

Během trvání projektu bylo uspořádáno 40 terénních exkurzí a 10 seminářů pro místní obyvatele.

Byly vydány dva letáky, Metodika likvidace křídlatky a Výukové DVD. V roce 2010 se konala Mezinárodní konference o invazních rostlinách.

Od roku 2008 probíhala spolupráce se ZŠ Raškovice, jejíž žáci pomáhali mapovat křídlatku.

Financování

 • Celkové náklady projektu: 1 042 499 €
 • Celkové náklady ČSOP Salamandr: 691 653 €
 • Dotace: 704 000 €

Očekávané výsledky

1. vytvoření vysoce efektivní komplexní metody potlačení křídlatky (Reynoutria spp.) a následné revitalizace stanovišť, vytvoření dlouhodobé strategie péče o evropsky významnou lokalitu Niva Morávky

2. potlačení křídlatky (Reynoutria spp.) pod 10 % aktuálního výskytu, zvýšení biodiverzity revitalizací stanovišť a podporou keřového patra, snížení erozní náchylnosti vybraných ploch

3. vytvoření přenositelného modelu spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, který zajistí následnou péči o evropsky významnou lokalitu Niva Morávky a spolupráci do budoucna při řešení obdobných problémů praktické ochrany přírody

4. zvýšení povědomí o soustavě Natura 2000 a ochraně přírody obecně na lokální a regionální úrovni, šíření výsledků projektu a přenos know-how v oblasti potlačování invazních druhů a následné revitalizace stanovišť na národní i mezinárodní úrovni

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a podporován Ministerstvem životního prostředí ČR a obcemi, nacházejícími se v území, kde se projekt řeší.