Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Likvidace křídlatky v povodí Odry I.

Hlavním cílem projektu bylo zachování cenných ekosystémů v Poodří, které ohrožuje invazní rostlina křídlatka. Dlouhodobě efektivní potlačení křídlatky musí být provedeno po ucelených částech postupně v rámci celého povodí Odry. Projekt řešil první část tohoto území.

Výchozí problém

Křídlatka je u nás nepůvodním druhem, který se stále více rozšiřuje, hlavně podél řek, potoků nebo komunikací. Velice obtížně se odstraňuje a vytlačuje původní rostliny. Dosud křídlatku v Poodří likvidovali vždy pouze někteří majitelé, křídlatka se tak z neošetřených ploch v okolí pokaždé znovu rozšířila. Řešením tohoto problému je likvidace na větším uceleném území kolem toku, protože ze sousedních povodí se křídlatka šíří minimálně.

Území projektu

Povodí většiny pravostranných přítoků Odry – Jičínka, Sedlnice, Lubina a Ondřejnice a menší toky mezi nimi; zahrnuje území 31 obcí a měst (Albrechtičky, Bartošovice, Brušperk, Frenštát pod Radhoštěm, Fryčovice, Hodslavice, Hukvaldy, Kopřivnice, Kozlovice, Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunín, Lichnov, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Ostrava, Palkovice, Petřvald, Příbor, Sedlnice, Skotnice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava, Životice u Nového Jičína)

Období realizace

červenec 2009 – prosinec 2011

Spolupráce na projektu

Na přípravě a realizaci spolupracovala s ČSOP Salamandr Správa CHKO Poodří.

Aktivity

Hlavní aktivita: Potlačení křídlatkyChemická likvidace opakovaným postřikem herbicidu je prakticky jedinou účinnou metodou. Je používán postřik roztokem herbicidu Roundup Biaktiv pomocí zádových postřikovačů. Suchá křídlatka bude pokosena a uklizena. V prvním roce realizace projektu došlo k ošetření křídlatky na všech lokalitách, v dalších dvou letech je na těchto lokalitách prováděna likvidace postupně ubývající křídlatky. Chemický postřik je prováděn od června do poloviny října (v prvním roce od července do poloviny října), kosení a úklid biomasy celoročně mimo zimní období se  sněhovou pokrývkou. Likvidace proběhne na více než 40 hektarech.

Doplňkové aktivity:

  • Výsevy regionální travní směsipouze na části plochy na rozsáhlých lokalitách, kde po odstranění křídlatky hrozí obsazení jinými invazními druhy rostlin (např. netýkavka žlaznatá, třapatka dřípatá..). Na celkové ploše 5 ha bude provedena obnova vegetace dosevem regionální travní směsi. Druhové složení směsi představuje 4 druhy trav, bude použito osivo v rámci širší oblasti geneticky původní, které dodá specializované pracoviště.
  • Pravidelný monitoring vody a půdy – byl průběžně sledován vliv postřiků na životní prostředí, sledována byla voda a půda. V obou případech bylo základem monitoringu analytické stanovení účinné látky herbicidu Roundup Biaktiv a meziproduktu rozpadu. Ve vodě to navíc byl také celkový fosfor, z důvodu možné eutrofizace prostředí. V prvním roce před započetím terénních prací byl proveden rozbor vody a půdy a zjištěny hodnoty současného znečištění. Odběrné profily jsou naplánovány nad ústím přítoků tak, aby se zachytilo případné znečistění celého toku (přítoku).
  • Informování veřejnosti – informace o projektu a křídlatce pro širokou veřejnost, zejména osvěta mezi vlastníky pozemků. Informace jsoo publikovány na www stránkách a byl vydán leták, který vlastníkům pozemků a obcím poskytne praktické informace k zabránění šíření křídlatky.

Financování

  • Celkové náklady projektu: 4 705 000 Kč
  • Dotace z OPŽP: 4 167 000 Kč (90 % nákladů)

Výsledek

Snížení výskytu křídlatky do 5 % výchozího stavu. Toto množství už ekosystémy neohrozí a při pravidelném provádění preventivních zásahů s nízkými náklady se další šíření křídlatky nepředpokládá.

Přínosy projektu

1. Ochrana cenných ekosystémů v CHKO Poodří

2. Ušetření nákladů pro města a obce udržující veřejná prostranství a pro státní organizace, které zajišťují údržbu ploch kolem řeky

3. Zlepšení stavu pozemků všech majitelů

Dlouhodobým cílem je potlačení křídlatky v celém povodí Odry nad Ostravou. Proto začala druhá etapa projektu, která by měla řešit odstranění křídlatky na zbývajícím území.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.