Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků

Cílem projektu je příprava metodických materiálů pro státní orgány a organizace potřebných pro péči o ohrožené a chráněné rostlinné druhy vázané na karpatské toky.

Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na širší výzkum vybraných karpatských toků, který je nezbytný pro pochopení problematiky ohrožení dotčených druhů a jejich následnou péči.

Vybrané ohrožené rostliny (židoviník německý, třtina pobřežní, vrba lýkovcová, vrba šedá, oměj tuhý moravský a záraza devětsilová) jsou vlajkovými druhy štěrkonosných toků karpatské oblasti České republiky, tzn., že jejich aktivní ochrana zajišťuje ochranu mnoha dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů na specifických stanovištích.

Na území našeho státu se tyto rostliny vyskytují již jen v Beskydech a Podbeskydí (pouze třtina pobřežní se objevuje i v Podorličí), a to pouze ve fragmentech původních stanovišť, také proto jsou velmi zranitelné.  Oměj tuhý moravský je vázán především na pohoří Moravskoslezských Beskyd, druh je karpatským endemitem (jinde ve světě neroste).

Projekt se věnuje i ohrožení těchto druhů invazními druhy, osvětě veřejnosti a také přinese důležité podklady pro naplňování Karpatské úmluvy.

Hlavní cíl

Na základě výzkumu širších souvislostí, stanovit vhodný management pro ohrožené druhy rostlin vázané na karpatské toky a následně zpracovat informační materiály potřebných pro péči o dotčené druhy, které budou sloužit státním orgánům.

Vedlejší cíle

Pomocí informační kampaně a terénních exkurzí informovat širší veřejnost o hodnotách a ohrožení karpatských toků. Na základě předchozích zkušeností s likvidací křídlatky na karpatských tocích a následných průzkumů vytvořit metodiku „Jak připravit úspěšný projekt na likvidaci křídlatky“ využitelný pro státní orgány ve větším než regionálním měřítku, např. krajské úřady.

Období realizace

červen 2013 – květen 2015

Popis současného stavu

Státní instituce nemají potřebné odborné podklady a studie nezbytné pro ochranu ohrožených druhů rostlin karpatských toků. V důsledku této absence informací jsou dotčené druhy jistým způsobem opomíjeny a není řešena jejich ochrana formou aktivního managementu. Některé dílčí odborné studie na karpatských tocích sice již byly provedeny, ale neprobíhá komunikace mezi odborníky a dotčenými státními orgány a ani doposud zjištěné poznatky se tak nedostávají do praxe. Tento sub-projekt navazuje na již realizovaný projekt „Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje“, v rámci kterého bylo provedeno částečné mapování některých dotčených druhů, a také na projekty zaměřené na likvidaci křídlatky „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“, „Likvidace křídlatky v povodí Odry – 1. etapa“ a „Likvidace křídlatky v povodí Odry – 2. etapa“.

Aktivity

  • Podpůrný výzkum Bude vyhodnocen vliv změn využití krajiny na změny karpatských toků včetně detailního mapování a analýz, které umožní provést modelování transportně-akumulačních procesů v korytě. Díky tomu pak bude možné vytipovat úseky s různým potenciálem k obnově přírodě blízkého stavu. Také budou zhodnocena dosavadní revitalizační opatření, která proběhla v minulých letech na tocích Morávky a Kněhyňky.

  • Výzkum a doporučení pro management Bude proveden podrobný výzkum a mapování vybraných druhů, včetně zhodnocení změn vegetace po likvidaci invazních druhů na toku Morávky a Lubiny. Bude vytvořena 20stránková metodická příručka formátu A5 „Jak připravit úspěšný projekt na likvidaci křídlatky“. Bude zorganizováno diskusní fórum zainteresovaných odborníků, na jehož základě bude stanoven optimální management a bude vytvořen metodický materiál pro příslušné úřady.

  • Osvěta V obcích v bezprostřední blízkosti cenných úseků toků Olše a Morávky proběhne malá informační kampaň pomocí letáků, článků, webových podstrání a monotematického čísla Zpravodaje CHKO Beskydy. Pro pracovníky státních orgánů bude uspořádán seminář shrnující výsledky všech výzkumů, účastníci budou informováni o výsledném managementu dotčených druhů a bude jim předán metodický materiál. Budou uspořádány minimálně 2 exkurze do dotčených oblastí pro místní základní školy. Z odborných studií vznikne minimálně jeden článek v odborném periodiku.

Financování

Celkový rozpočet projektu: 1 222 100 Kč

Výše grantu z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce: 1 099 890 Kč

Dar od společnosti ArcelorMittal: 67 000 Kč