Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Morávka na suchu

Původní horské a podhorské říčky byly velmi dynamické. Přesouvaly velké množství materiálu, převážně štěrku, vytvářely náplavy a lavice, které následně obývaly vzácné rostliny a keře, vyžadující specifické podmínky. Stanoviště vázaná na karpatské štěrkonosné toky patří k nejvíce ohroženým ve střední Evropě.

Toky vzbuzují u části veřejnosti oprávněné obavy před povodněmi. Proto je ve „veřejném zájmu“ vyžadováno společností další a další „spoutávání“ řek, což je mnohdy zcela zbytečné nebo dokonce kontraproduktivní. Stavbou bariér dochází totiž ke snížení donášky sedimentů, čímž se tok začne výrazně zahlubovat. To má vliv na vzdálenější části původně širokého řečiště, kdy nedochází k zaplavování a narušování vzdálenějších náplavů, které následně zarůstají a stávají se tak nevhodné pro vzácné druhy rostlin, které jsou na tyto osluněné štěrkové náplavy vázány. Zahloubení koryta postupně způsobuje i ztrátu vody ve studních a vodních zdrojích v blízkosti řeky a dochází ke kompletní změně vegetace lemující řeku.

Cíle projektu

Cílem projektu je ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě získat více informací o riziku poklesu podzemní vody a tyto poznatky předat starostům dotčených obcí. Bude iniciována schůzka se zástupci Moravskoslezského kraje o příp. úpravách postupů při pracích na řece Morávce ve spolupráci se správcem toku. Tím by mohlo dojít k nastartování zásadních změn v přístupu k řece i celé krajině v její blízkosti. To bude mít pozitivní dopad na přírodu i obyvatele žijící v sousedství řeky Morávky.

Lokalizace projektu

Řeka Morávka a okolí.

Období realizace

Září 2016 – srpen 2017.

Aktivity projektu

  • Vypracování studie – rešerše o vývoji řeky Morávky s odhadem budoucího vývoje na základě dosavadních zjištění. Dojde ke srovnání se zahraničními zkušenostmi.
  • Vypracování studie – aktuální stav vegetace / bioty v okolí řeky Morávky, bude konzultováno s botanikem ohledně možného následujícího vývoje a dopadu na ohrožené druhy.
  • Setkání se starosty – v rámci Sdružení obcí povodí Morávky budou prezentovány zjištěné informace.
  • Schůzka se zástupci Moravskoslezského kraje – budou prezentovány zjištěné informace s cílem zahájení diskuze o možné změně v přístupu k řece a formě prováděných úprav.
  • Předávání informací – podstránky projektu na stránkách organizace, kde budou umisťovány aktuální zprávy.

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 104 800,- Kč

Výše grantu z Nadačního fondu Hyundai: 102 000,- Kč

 

Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.