Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Morávka lidem, lidé Morávce

Řeka Morávka je alespoň na své části příkladem divočícího toku s rozsáhlými štěrkovými náplavy, což je v rámci České republiky unikátní. Význam území dokládá také vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka.

Každoroční jarní a často i letní povodně přináší do okolí Morávky odpady z lidských sídel. Odpadky ohrožují stanoviště s výskytem vzácných druhů, nepřispívají k estetické hodnotě řeky a snižují i její rekreační využití pro přírodní koupání nebo procházky. Problémem je i neinformovanost obyvatel o přírodním unikátu, který mají „za domem“. Na březích řeky se také vyskytují invazní rostliny, které ohrožují biodiverzitu v jejím okolí.

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšit bezprostřední okolí řeky pro přírodu samotnou i pro lidi a jejich aktivity v okolí Morávky. Sběr odpadků ve spolupráci s veřejností přispěje jak k okamžitému zlepšení okolí řeky, tak k uvědomění účastníků o problému s hromaděním odpadků v prostředí přírodního unikátu.

Dalším cílem projektu je vymapování lokalit s invazními a vzácnými druhy rostlin ve spolupráci se školami a upozornění na hodnotu řeky a její problémy formou veřejných exkurzí.

Lokalizace projektu

Řeka Morávka a okolí.

Období realizace

Červenec 2013 – červen 2014

Aktivity projektu

  • Přednáška pro děti ZŠ Raškovice a ZŠ Dobrá a následné mapování invazních rostlin, černých skládek a vzácných druhů na Morávce.
  • Exkurze pro veřejnost a úklid odpadků s dobrovolníky v okolí řeky.
  • Vydání tematického čísla Zpravodaje Beskyd a omalovánek, informace na webových stránkách organizace.

Financování

Celkový rozpočet projektu: 226 090 Kč.

Výše grantu z Nadačního fondu Hyundai: 195 000 Kč.

Výše grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce: 30 000 Kč

 

Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.