Přesun na obsah
 • English
 • Deutsch

Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech

V loňském roce začala naše organizace realizovat dvouletý projekt „Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech“, který tvoří dvě hlavní provázané části. Umožní péči cenné lokality a rozvoj organizace a financování její činnosti.

Výchozí problém

Úbytek biodiverzity a pestrosti krajiny v důsledku hospodářských a sociálních změn posledních desetiletí a následnou změnou (až úpadkem) hospodaření je jedním ze zásadních aktuálních problémů ochrany přírody. Výzkumy naznačují, že u mnoha druhů i biotopů je nezbytná okamžitá péče, protože hrozí jejich rychlé vymizení. Vzhledem k rychlému zalesňování i opouštění od hospodaření v posledním období vzniká problém, který v poměrně krátkém čase může zásadně proměnit krajinu.

Dalším problémem je dlouhodobá neudržitelnost současného systému péče o cenné lokality v Beskydech. Péče se dosud z převážné části uskutečňovala z dotací, které rozdělovaly orgány ochrany přírody. Systém má být nahrazen přerozdělováním prostředků z OPŽP. Vzhledem k nastavení OPŽP a jeho požadavků se systém stane velmi nepružným a pravděpodobně také administrativně velmi složitým. Proto se z těchto prostředků dlouhodobě předpokládá financování péče o menší množství lokalit než dosud se zaměřením zejména na maloplošná chráněná území.

Období realizace

duben 2011 – duben 2013

Aktivity

 • Péče o cenné lokality – bude provedena na celkové ploše přes 50 hektarů, převážně v oblasti Horního Vsacka. Získané finance umožní také monitoring lokalit prováděný odborníky v průběhu realizace a také jejich závěrečné zhodnocení. Kromě přímé péče obsahuje projekt také nepřímé aktivity, které mají směřovat k účinnější ochraně krajiny, např. lobbing místních samospráv.
 • Rozvoj organizace a financování její činnosti – má nastartovat změny, řešit rozvoj organizace a dlouhodobě udržitelné financování péče o cenné lokality v Beskydech. Dosud je péče, kterou provádíme, až na výjimky hrazená pouze ze státních nebo evropských zdrojů. Je nutné se na situaci předem připravit, kdy v souvislosti se stavem veřejných financí dojde ke snížení a v horším případě k úplnému zrušení dotací na údržbu cenných území. Proto projekt podporuje také rozvoj spolupráce s místními subjekty, vzdělávání zaměstnanců, vytváření nových aktivit apod. Součástí je i vytvoření nové pracovní pozice pro marketing, PR a spolupráci s firmami, tedy pozice, která je dosud v neziskových organizacích z oblasti ochrany přírody jen málo k vidění.

Financování

 • Celkové náklady projektu: 3 513 789 Kč
 • Výše grantu ze Švýcarských fondů: 2 982 392 Kč
 • Příspěvek z Nadace OKD: 150 000 Kč
 • Příspěvek z Povodí Moravy, s.p.: 95 000 Kč
 • Dar a příspěvek DEZA, a.s.: 70 000 Kč
 • Dar a příspěvek CABOT, spol. s.r.o: 45 000 Kč
 • Dar Cement Hranice: 20 000 Kč
 • Dary individuálních dárců: 65 000 Kč

 

Fotogalerie

Projekt byl podpořen v rámci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace. Tento fond je vytvořen v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, tedy tzv. „Švýcarských fondů“. Projekt spolufinancuje Nadace OKD .


www.swiss-contribution.cz www.nadacepartnerstvi.cz

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce.