Přesun na obsah
 • English
 • Deutsch
 • Hlavní strana
 • Projekty
 • Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Cílem projektu je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody, poskytovat základ pro rozhodování v této oblasti a zpřístupňovat informace o stavu a vývoji odborné i laické veřejnosti.

Mělo by tak dojít k zajištění vstřícného přístupu ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i veřejnosti k implementaci soustavy Natura 2000, ke snížení vybraných problémů jako nepovolené kácení dřevin, ničení biotopů rostlin a živočichů v chráněných územích, rušení fauny a podporování eroze v důsledku nelegálního motokrosu, rozšiřování invazních druhů rostlin.

Území projektu

Moravskoslezský kraj v CHKO Beskydy s přesahem do Zlínského kraje a v CHKO Jeseníky s přesahem do Olomouckého kraje.

Období realizace

2010 – 2013

Spolupráce na projektu

Realizátorem projektu je Moravskoslezský kraj, který na projektu spolupracuje s partnery: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Lesy České republiky, s.p., Ministerstvo životního prostředí České republiky, Občanské sdružení Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.

Slavnostní zahájení projektu se konalo 25. února v Bartošovicích na Moravě.

Aktivity

 • Pro CHKO Beskydy a okolí bude v rámci projektu čtyřikrát ročně vycházet Zpravodaj.
 • Vydány budou také další publikace, například aktualizovaná brožura o hospodaření v lesích v ptačích oblastech nebo letáky o chráněných územích Horního Vsacka. Na vybraných místech v CHKO budou umístěny panely o přírodních i historických zajímavostech.
 • Za účelem omezení nelegálního motorismu v přírodě fungují internetové stránky www.zakaz-vjezdu.cz. Vysoká návštěvnost a bohatá diskuse na stránkách svědčí o aktuálnosti tématu a nutnosti řešení tohoto problému.

Financování

 • Celkové náklady projektu: 788 400 €
 • Celkové náklady ČSOP Salamandr: 90 601 €
 • Dotace EK: 356 500 €

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude, např. řada publikací, filmový materiál, výstavy, lokální či regionální informační tabule k chráněným územím včetně evropsky významných lokalit, zpravodaje, brožury, informační letáky, naučné stezky a v neposlední řadě budou podporována návštěvnická střediska.

Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+.