Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Projekty

Informování a zapojení veřejnosti do péče o přírodní dědictví Karpat

Cílem projektu je naplňování Protokolu o biologické a krajinné rozmanitosti v rámci Karpatské úmluvy. Za spolupráce přeshraničních partnerů (www.preprirodu.sk) a … Více


Stop nelegálnímu motokrosu v přírodě

V září 2012 jsme spustili jeden z našich nejdiskutovanějších projektů „Stop nelegálnímu motokrosu v přírodě“. Naším cílem je vyjasnit pravidla pro … Více


Čistá Morávka

Řeka Morávka je alespoň na své části příkladem divočícího toku s rozsáhlými štěrkovými náplavy. V rámci České republiky je to řeka unikátní, … Více


Sbírka na záchranu modráska černoskvrnného – sbírka je ukončena

Cílem sbírky je přispět k záchraně populace kriticky ohroženého motýla modráska černoskvrnného na Horním Vsacku (v údolí Vsetínské Bečvy), které … Více


Junákov

Na východním svahu kopce Strážka, směrem k obci Poličná u Valašského Meziříčí se nachází významný krajinný prvek Junákov. Terasami rozčleněné … Více


Beskydské stromy

Dlouhodobým cílem projektu je prostřednictvím geneticky původních sazenic pomoci obnovit přirozenou skladbu lesa, tedy snížit dominantní zastoupení smrku ve prospěch … Více


Monitoring velkých šelem v Beskydech

Cílem projektu je zjistit velikost a stav populací velkých šelem a prostorové aktivity jelení a srnčí zvěře v EVL Beskydy. Výsledkem … Více


Biokoridory Jablunkovska

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti obyvatel a představitelů obcí o přínosech biokoridorů pro Jablunkovsko. Obyvatelé Jablunkova, Mostů u Jablunkova … Více


Příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“

Cílem je kompletní příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“ pro letní výzvu Operačního programu Životní prostředí. Výstupem … Více


Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Cílem projektu je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody, poskytovat základ pro rozhodování v této oblasti a zpřístupňovat informace o stavu … Více