Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Lidé

Představujeme projektovou část týmu…

Ing. Vojtěch Bajer
Předseda, koordinátor projektů

Po dokončení studia na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, obor Lesní inženýrství, v roce 2001, nastoupil do Salamandru na civilní službu. Nejprve měl na starosti práce v lesních územích, ale jak se zaměření organizace postupně rozšiřovalo, začal psát projekty a podílet se na jejich řízení a realizaci. Tato činnost mu zůstala i po „civilce“, kdy se jeho činnost v organizaci rozšířila ještě o odborné průzkumy a plány na péči v chráněných územích a v roce 2004 se stal předsedou organizace. Dlouhodobě se zabývá tématem vývoje krajiny, které je v Beskydech hodně zajímavé, neboť v průběhu času se beskydská krajina rychle měnila.

Ing. Martin Konupka
Místopředseda, vedoucí managementových prací

Je absolventem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor Lesní inženýrství. Od roku 2004, kdy nastoupil do naší neziskové organizace, pracuje jako vedoucí terénních prací. Koordinuje a provádí praktickou péči o cenná nebo zajímavá území. V práci uplatňuje své zkušenosti z doby, kdy absolvoval náhradní vojenskou službu pro obecní lesy, dále zkušenosti ze soukromého podnikání v lesnictví a práce u taxační kanceláře. Ve svém volném čase se věnuje rodině, myslivosti, včelaření, rybářství a ochraně přírody. ………………  …….  ………..  ………….  ………..  ………….  ………………..  …………………….

Ing. Petr Konupka
Koordinátor projektů

Vystudoval Lesní inženýrství na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně se zaměřením na ochranu přírody a krajiny. Do Salamandru nastoupil v roce 2007 na pozici projektového koordinátora. Náplní jeho práce je tvorba, řízení a realizace projektů. V současnosti spolupracuje s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i. na projektu „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“, kde má na starosti terénní práce. Před nástupem do organizace pobýval ve Španělsku jako dobrovolník u organizace zabývající se ochranou a reintrodukcí supů hnědých. Ve svém volném čase rád pracuje na své zemědělské usedlosti, cestuje a chodí po horách.

Ing. Martin Krupa
Ekonom, supervizor projektů

Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava, obor Finance. Do ČSOP Salamandr nastoupil v roce 2003 jako civilkář. Po skončení civilní služby zde zůstal na pozici ekonoma a později se zároveň stal supervizorem projektů. Má na starosti vedení účetnictví, přípravu rozpočtů, jejich sledování a vyúčtování projektů. Tvoří také dlouhodobé strategie směřování organizace. Vedle činnosti v neziskové organizaci pracuje jako asistent daňového poradce. Svůj volný čas v současnosti věnuje především rodině, a když je více času tak turistice, cykloturistice, in-line bruslení a ornitologii, se zaměřením na kurovité ptáky.

Mgr. Barbora Krupová
Koordinátorka projektů

Studovala obor Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Do Salamandru nastoupila v roce 2006. Kromě řízení projektů včetně plánování terénních prací se podílí také na přípravě projektů nových a v menší míře na tvorbě informačních materiálů. Dva roky se podílela na řízení projektu Záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky a nyní pracuje na projektu Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. Má dvě malé děti, kterým věnuje všechen volný čas. Kromě procházek přírodou patří mezi její zájmy sport a akvaristika.

Mgr. Jiří Ohryzek
Vědecký koordinátor

Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor systematická biologie a ekologie (zaměření botanika). Má dlouholeté zkušenosti s mapováním biotopů soustavy Natury 2000. V rámci působení na AOPK ČR provádí botanické i zoologické průzkumy a monitoring druhů. Spolupracuje na tvorbě plánů péče o maloplošná chráněná území. Zabývá se posuzováním stavu vegetace a její změnou v krajině. V ČSOP Salamandr pracuje na projektu Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. Rád cestuje za exotickou květenou i kulturami Balkánu, blízkého východu nebo Zakavkazska. Zbylý čas věnuje rodině, zahradě a relaxu s klasickou hudbou.